Znak SM Eliška z CZ – Zázraky po zasvěcení
Znak SM

Nové přednášky od roku 2018 suprememastertv.com
Domů suprememastertv.com

Web TV
Poslední aktualizace
27.12.2021, 18:39

HTML5 Video Player Originál na:
https://suprememastertv.com/cs1/v/203040479589.html

A teď tu máme srdcovku od Elišky z České republiky:

Milá Mistryně,

ráda bych Vám řekla „DĚKUJI“. Moc děkuji, že jste tu pro nás, pro mě, pro každého, kdo chce být s Vámi.
Děkujeme, že nám pomáháte zůstat na správné cestě, v dobré náladě. Ráda poslouchám Váš hlas.
Pokud Vás slyším, cítím se milovaná a klidná.

Před mnoha lety jsem Vás viděla v SMTV a zeptala jsem se sama sebe „Kdo je ta žena?“.
Mnoho let poté mi o vás vyprávěli Vaši žáci. A stále jsem čekala, než se rozhodnu, i když jsem ve svém srdci
cítila, že jste „moje“ Mistryně. Během covidových let jsem se začala bát, jestli jsem nečekala příliš dlouho…
Myslela jsem si: „Možná je to moje poslední šance. Asi nikdy nebudu dost dobrá.“
Prosila jsem Boha, aby mi odpustil, a požádala jsem Vás o zasvěcení. A odpověď jsem dostala tak rychle.
Nemohla jsem uvěřit, že se to stalo! Děkuji, že jste mi dala zasvěcení! Je to pro mě velký dar.

Po zasvěcení jsem ve svém životě čekala na nějaké zázraky. A žádný velký zázrak se nekonal.
Byla jsem nervózní: „Co je se mnou špatně?“ A ti samí žáci mi pomohli „Podívej se na svůj každodenní život“
A všimla jsem si mnoha změn ve svém životě – jsem klidnější, cítím se méně vystresovaná svými každodenními
povinnostmi, cítím se šťastně každé ráno, už nechci být první v každé situaci, byla jsem tak soutěživá,
snažím se nechat věci kolem sebe dít a věci se dějí, jsem tak vděčná za svůj každodenní život v klidu,
za moji rodinu. Vím, že všechno v mém životě je pro mě dobré, i když se mi to nelíbí, snažím se to mít na mysli.
Chtěla bych být tou nejlepší verzí sebe sama, vím, že bez Vás to nejde. Mistryně, moc Vám děkuji,
že se o mě a moji rodinu staráte, že se o nás všechny staráte. Cítím vaši lásku.

Děkujeme Eliško, jsme rádi, že Ti můžeme předat odpověď Mistryně:

„Probuzená Eliško, tvoje nadšení pro tvůj nový Quan Yin život je radost pozorovat a je hezké číst, že máš podporu
dříve zasvěcených kolem sebe, aby ti objasnili jakékoli mylné představy a uhladili cestu ke stále většímu osvícení.

Posílám svou Lásku a prosím věz, že jsem vždy s Tebou. Ať Bohové o Tebe a okouzlující Česko navždy pečují.“


////////////////////////////////////////ANG ////////////////////////////////////////////////////


And now we have a heartline from Eliška from the Czech Republic:

Hi Master,

I would like to tell you „THANK YOU“. Thank you so much, that you are here for us, for me, for everyone
who wants to be with you. Thank you that you help us to stay in the right way, in the good mood.
I like to hear your voice. If I hear you I feel loved and more calm.

Many years ago I saw you in SMTV and I asked myself „Who is this woman?“. Many years after it your disciples
told me about you. And I was still waiting to make a decision although I felt in my heart that you are „my“ Master.
During the covid years I started to be affraid to wait too long … I thought „Maybe it is my last chance.
I probably never will not be good enough.“
I pleased the God to forgive me and I asked you for initiation. And I received the answer so quickly.
I was not able to believe that it was happened! Thank you that you gave me the initiation! It is the big gift for me.

After initiation I waited for some miracles in my life. And any big miracle didn`t appear.
I was nervous: „What`s wrong with me?“ And the same disciples helped me „Look at your everyday life“
And I noticed a lot of changes in my life – I am more calm, I feel less stressed with my everyday duties,
I feel happy every morning, I already don`t want to be the first in every situation, I was so much competitive,
I try to let things around me happen and things are happened, I am so grateful for my everyday life in peace,
for my family. I know that everything in my life is good for me even if I dislike it, I try to keep it in my mind.
I would like to be the best version of myself, I know that it is not possible without you. Master,
thank you so much to take care of me and my family, to take care of all of us. I feel your love.

Thankful Eliška, We are pleased to relay Master’s reply to you:

“Awakened Eliška, your enthusiasm for your new Quan Yin life is a joy to behold and it is nice to read that you have
the support of older initiates around you to clarify any misconceptions and smooth your way to ever more enlightenment.
I send my Love, and please know that I am with you always. May the Godses forever nurture you and the charming Czech Republic.”


Originál:
Gratitude for the New Quan Yin Life to Bring Miracles to Life
https://suprememastertv.com/cs1/v/203040479589.html


Obsah těchto stránek je proniknut milosrdenstvím a požehnáním Nejvyšší Mistryně Ching Hai