Znak SM Ester z CZ – Pomoc ve zdraví
Znak SM

Nové přednášky od roku 2018 suprememastertv.com
Domů suprememastertv.com

Web TV
Poslední aktualizace
27.12.2021, 18:39

HTML5 Video Player Originál na:
https://suprememastertv.com/en1/v/205665473238.html

Důležitost a prospěšnost veganské stravy u nemocných.

A teď tu máme srdcovku od Ester z Prahy, České republiky:

Pracuji jako lymfoterapeut v nemocnici. Provádím lymfatické masáže. Většina mých pacientů je onkologických. 
Denně vidím přímo zázračná zlepšení. Vím, že to Mistryně pomáhá a Bůh žehná Svojí silou. 
Často využívám možnosti, vysvětlovat pacientům důležitost a prospěšnost veganské stravy.
Mám z toho velkou radost a v hluboké vděčnosti a pokoře děkuji Bohu a Mistryni za projevená požehnání.
Ester, Praha, Česká republika

Starostlivá Ester, taková ušlechtilá práce činí život naplněným. Děkujeme ti za sdílení a modlíme se, abys ty, tvoji pacienti a důstojní Češi poznali požehnání z láskyplného trávení času se skvělými zvířecími lidmi kolem vás, v Boží milosti.
V Nebeském světle, tým Supreme Master TV

P.S. Mistryně má pro tebe tuto odpověď:
„Mírumilovná Ester, říkej svým pacientům o Supreme Master televizi a také o veganské stravě, protože jim to pomůže povzbudit jejich ducha. Připomínej všem, aby si vážili přírody a chránili ji. Vědci dokázali, že i obrázky přírody a zvířecích lidí, stejně jako skutečný fyzický kontakt s nimi, jsou obzvláště prospěšné a mohou pacienty povznést a rychleji uzdravit. Přeji vám mnoho lásky, a kéž nádherné Vesmírné bytosti chrání a vedou tebe i tvé milé spoluobčany České republiky."


////////////////////////////////////////ANG ////////////////////////////////////////////////////


And now we have a heartline from Ester in Prague, Czech Republic:

I work as a lymph therapist in a hospital. I do lymphatic massages.
Most of my patients are oncological. I see miraculous improvements every day.
I know that Master helps and God blesses with Hiers power.
I often take the opportunity to explain to patients the importance and benefits of a vegan diet.
I am very happy about this and in deep gratitude and humility I thank God and Master for the blessings shown.
Ester from Prague, Czech Republic

Caring Ester, such noble work makes life fulfilling. Thank you for sharing, and we pray that you, your patients, and the worthy Czech people may know the blessings of spending loving time with the glorious animal-people around you, in the Grace of the Divine. In Heaven’s Light, Supreme Master TV team

P.S. Master has this reply for you:
“Peaceful Ester, do tell your patients about Supreme Master Television, as well as the vegan diet, as it will help boost their spirits. Remind all to appreciate and protect nature. Researchers have proven that even pictures of nature and animal-people, as well as real physical contact with them, are especially beneficial and can make patients feel uplifted and heal faster. Much Love to you, and may the beautiful Cosmic Beings protect and guide you and your fine co-citizens of the Czech Republic.”

And now we have a heartline from Ester in Prague, Czech Republic:Obsah těchto stránek je proniknut milosrdenstvím a požehnáním Nejvyšší Mistryně Ching Hai