Znak SM Milena z CZ -
Pět Svatých Jmen je naší nejlepší ochranou a podporou pro povznesení duše
Znak SM

Nové přednášky od roku 2018 suprememastertv.com
Domů suprememastertv.com

Web TV
Poslední aktualizace
27.12.2021, 18:39

HTML5 Video Player Originál na:
http://suprememastertv.com/cs1/v/211659560408.html

Milena z CZ - Pět Svatých Jmen je naší nejlepší ochranou a podporou pro povznesení duše

A teď tu máme vzkaz od srdce od Mileny z Prahy, České republiky:

V roce 2005 jsme se účastnili s několika novými zájemci o zasvěcení do Metody Quan Yin 3denního meditačního semináře v Budapešti v Maďarsku. Po návratu zpět do Prahy jsem se podívala do mého diáře, který bývá obvykle plný. Tentokrát jsem měla celý týden volný. Hned druhý den mi někdo volal z maďarského centra, že můžeme přijet do Maďarska na společnou meditaci. Bylo mi to divné, protože jsme se právě z Maďarska vrátili. Venku mrzlo. Teploty byly kolem minus 20 stupňů Celsia a sněžilo. Zavolala jsem našim bratrům a sestrám a ve třech jsme na druhý den vyrazili opět do Maďarska. Cíl naší cesty byl popsán velmi nejasně. Za Budapeští jsme měli odbočit u pole a  jet nějakou dobu polní cestou k hospodářským budovám. Tato polní cesta byla strmá, zasněžená a s hlubokými dírami. Pokyny byly jasné. Po celou dobu cesty přeříkávat Pět Svatých Jmen. To jsme udělali a bez problémů jsme se dostali do cíle. Velkým překvapením pak bylo, že po několikaleté pauze, kdy Mistryně byla v ústraní, se najednou objevila v upravené hospodářské budově uprostřed polí. Bylo to krásné překvapení. Záznamy z tohoto setkání mají všichni možnost vidět na Supreme Master Television.

Zajímavá zkušenost nás čekala při zpáteční cestě. V autě jsme si povídali o našich dojmech ze setkání s Mistryní a na Pět Svatých Jmen a Dar jsme ani nepomysleli. Na polní cestě směrem dolů jsme zapadli do výmolu a utrhli celý výfukový systém auta. Museli jsme zavolat pomoc, aby nás vyprostili, a s výfukem v kufru jsme odjeli domů.

Byla to pro nás velká zkušenost. Přeříkávání Pěti Svatých Jmen opravdu funguje. Chrání nás v jakékoli situaci. I přes tento zážitek na to často v každodenním životě zapomínám. Děkuji Vám Nejvyšší Mistryně Ching Hai za tento mocný nástroj. Děkuji Vám za ochranu a vedení. Kéž bychom si Vašich rad více vážili.

S Láskou Milena z Prahy, České republiky


Vnímavá Mileno, jaká to úžasná zkušenost! Pět Svatých Jmen je záchranným lanem a požehnáním pro všechny zasvěcené a snadno se zapomíná, jak důležité skutečně jsou. Jsme vděčni za každé připomenutí jejich neskutečné Síly a důležitosti jejich stálého opakování. Naše Mistryně nás vždy vede správným směrem a zajišťuje nám bezpečí. Je moudré soustavně následovat Jejích rad. Ať ty i čeští lidé s otevřeným srdcem zjistí, že vám andělé pomáhají vždy, když potřebujete.

Tým Supreme Master Television.


P.S. Tady je odpověď Mistryně na tvůj dopis: „Upřímná Mileno, je dobře, že jsi získala toto porozumění důležitosti přeříkávání Pěti Svatých Jmen. Jsou naší nejlepší ochranou a podporou růstu pro naši duši. Ať ty i drahocenná Česká republika naleznete hluboký a trvalý mír.“////////////////////////////// ANG /////////////////////////


Five Holy Names Are Our Best Protection and Support for the Soul’s Elevation

And now we have a heartline from Milena in Prague, Czech Republic:

In 2005, we participated in a 3-day meditation seminar in Budapest, Hungary, with some new people interested in initiation into the Quan Yin Method. After returning to Prague, I looked at my appointment book, which is usually full. This time, I was free for the whole week. The very next day, someone called me from the Hungarian center saying that we could come to Hungary for group meditation. It was strange to me because we had just returned from Hungary. It was freezing outside. The temperatures were around minus 20 degrees Celsius and it was snowing. I called the brothers and sisters and three of us left for Hungary again the next day. The destination of our trip was described very vaguely. After Budapest, we were supposed to turn at a field and drive for some time along a dirt road to farm buildings. This dirt road was steep, snow-covered and with deep potholes. The instructions were clear, to recite the Five Holy Names all the way. This we did and reached our destination without any problems. The big surprise was that after a break of several years, when Master was on retreat, She suddenly appeared in a modified outbuilding in the middle of the fields. It was a lovely surprise. Footage of this meeting is available for everyone to see on Supreme Master Television.

An interesting experience awaited us on the way back. In the car, we talked about our impressions of meeting with Master and we didn’t even think about the Five Holy Names and the Gift. On the way down the dirt road, we hit a pothole and the car’s entire exhaust system was torn off. We had to call for help to get free and we drove home with the exhaust in the trunk. 

It was a great experience for us. Reciting the Five Holy Names really works. It protects us in any situation. Despite this experience, I often forget this in my daily life. Thank You, Supreme Master Ching Hai, for this powerful tool. Thank You for Your protection and guidance. I wish we valued Your advice more. With love, Milena from Prague, Czech Republic

Insightful Milena, What an amazing learning experience! The Five Holy Names are a lifeline and blessing for every initiate, and it is easy to forget how important they truly are. We are grateful for every reminder of their incredible Power and the importance of reciting them at all times. Our Master always guides us in the right direction and keeps us safe. It is wise to consistently follow Her advice. May you and the open-hearted Czech people find that angels are helping you in every moment of need, Supreme Master TV team

P.S. Here is Master’s reply to your letter: “Sincere Milena, it is good that you have had this understanding of the importance of reciting the Five Holy Names. They are our best protection and support for the soul’s elevation. May you and the precious Czech Republic find deep and abiding peace.”


Obsah těchto stránek je proniknut milosrdenstvím a požehnáním Nejvyšší Mistryně Ching Hai