Znak SM Nela z CZ – Čekání na Mistryni
Znak SM

Nové přednášky od roku 2018 suprememastertv.com
Domů suprememastertv.com

Web TV
Poslední aktualizace
27.12.2021, 18:39

HTML5 Video Player Originál na:
http://suprememastertv.com/en1/v/204571238135.html

Nela z CZ – Čekání na Mistryni

A teď tu máme srdcovku od Nely z Prahy, České republiky:

Drazí bratři a sestry!
Kéž moje nepatrné vyznání možná povzbudí některé z vás.
O duchovní záležitosti jsem se zajímala už od mládí, ale pro Evropanku vyrůstající v ateistickém prostředí to nebylo jednoduché, protože společnost tomu nebyla nakloněna.
Na svoji Mistryni jsem čekala zhruba 25 let. Když mě Mistryně „zavolala“, uvnitř mě bylo hned jasno, ale rozum dělal potíže.
Přesto jsem si časem vytvořila krásnou každodenní modlitbu, jejíž část zní takto:

Mistryně moje milovaná,
všechno Ti odevzdávám,
děj se vůle Tvá,
všechno je, jak má být.
Odevzdávám Ti své myšlení, řeč i činy, celý svůj život
a děkuji Ti, že to ode mě přijímáš.
Kéž jsem Tvým dobrým nástrojem!
Mistryně, vím, že jsi všudypřítomná,
vím, že jsi Bůh Všemohoucí,
vím, že jsi Boží Láska,
vím, že jsi oceán Lásky, Moudrosti a Čistoty.
Kéž si to stále uvědomuji,
kéž jsem stále naladěna na Lásku, vznešenou Moudrost a Čistotu,
naladěna na Tebe!


A jak se tak postupně více napojuji (odevzdávám) – ztenčuje se mé ateistické brnění a já zažívám:
- nečekané přívaly Lásky a Čistoty během dne
- časté Hučení vod
- lehkost svého těla
- v meditaci jsem se poznala jako vědomí, které se pohybuje rychlostí myšlenky
- ocitla jsem se v prostoru, který se slovy nedá popsat, a cítila tam všudypřítomnost Mistryně

Cítím se opravdu chráněná, ať se stane cokoli!

Mistryně, děkuji Ti za všechno, co pro mě děláš, za to že můžu meditovat, za to že jsem zdravá i za veškeré poznání, které mi bylo dáno a které jsem pochopila.
Kéž je tu veganský svět - svět trvalého míru - co nejdříve a už napořád!


Nela ze srdce Evropy z Prahy

Vysoce smýšlející Nelo, děkujeme ti za sdílení tvé silné modlitby a tvé zkušenosti s proměnou z ateisty na duchovního praktikujícího. Je pozoruhodné, že jsi dospěla k takovému odevzdání. Tvoje modlitba vystihuje ideální smýšlení pravého žáka a my ti děkujeme za to, že nám připomínáš, jak být prospěšní naší milované Mistryni. Kéž jsi ty i upřímný český lid navždy v láskyplném Božím objetí, tým Supreme Master TV.

P.S. Mistryně má pro tebe tato speciální slova:
„Věrná Nelo, pro tvoji duchovní praxi je velmi prospěšné se denně modlit. Upevnila jsi si správné myšlení a postoj k Síle Mistra a nezapomínáš na svou pravou motivaci k duchovnímu praktikování. Jsem si jista, že ti to velmi pomohlo, a jsem šťastná, že mám žáka, jako jsi ty, který chápe a oceňuje příležitost, kterou zasvěcení poskytuje každému upřímnému hledajícímu. Pokračuj ve využívání svého času, má lásko, a pilně cvič. Denně se modli za všechny bytosti, aby se probudily jako ty.

Kéž je tobě i ušlechtilému českému lidu požehnáno Nebeskou milostí. Mám vás tak ráda!“


////////////////////////////// ANG /////////////////////////


And now we have a heartline from Nela in Prague, Czech Republic:

Dear brothers and sisters!
May my little confession perhaps encourage some of you.
I have been interested in spiritual matters since I was young, but it was not easy for a European growing up in an atheistic environment, because society was not in favor of it.
I have been waiting for my Master for about 25 years. When the Master "called" me, I was immediately clear inside, but my reason made it difficult.
Nevertheless, over time I developed a beautiful daily prayer, part of which goes like this:

My beloved Master,
I surrender everything to You,
Thy will be done,
all is as it should be.
I surrender to You my thoughts, speech and actions, my whole life.
and I thank You for accepting it from me.
May I be Your good instrument!
Master, I know that You are omnipresent,
I know that You are God Almighty,
I know you are the Love of God,
I know you are the ocean of Love, Wisdom and Purity.
May I always be aware of this,
may I always be attuned to Love, sublime Wisdom and Purity,
attuned to You!


And as I gradually become more attuned (surrendered) - my atheistic armor thins and I experience:
- Unexpected surges of Love and Purity throughout the day
- Frequent Humming of the Waters
- Lightness of my body
- In meditation, I have come to know myself as a consciousness that moves at the speed of thought
- I found myself in a space that words cannot describe and felt the omnipresence of Master

I feel truly protected no matter what happens!

Master thank You for everything You do for me, for allowing me to meditate, for keeping me healthy, and for all the knowledge I have been given and understood.
May there be a vegan world - a world of lasting peace as soon as possible and forever!


Nela from the heart of Europe, Prague

High-minded Nela, Thank you for sharing your powerful prayer and your experience of transformation from atheist to spiritual practitioner. It is remarkable that you have come to a place of such surrender. Your prayer captures the ideal mindset of a true disciple and we thank you for reminding us how to be of service to our Beloved Master. May you and the genuine Czech people be forever held in God’s loving Embrace, Supreme Master TV team.

P.S. Master has these special words for you: “Faithful Nela, it is very beneficial to your spiritual practice to pray daily. You have established yourself with the right thinking and attitude towards Master Power and remember your true motivation for practicing spiritually. I am sure this has helped you greatly and I am happy to have a disciple like you who understands and appreciates the opportunity that initiation provides any sincere seeker. Continue to make the most of your time, my love, and practice diligently. Pray daily for all beings to awaken as you have.

May you and the noble Czech people be blessed by Heaven’s Grace. Love you so!”


Obsah těchto stránek je proniknut milosrdenstvím a požehnáním Nejvyšší Mistryně Ching Hai