Znak SM Tereza z CZ - Ochlazení Země a ochrana obchodů při pandemii
Znak SM

Nové přednášky od roku 2018 suprememastertv.com
Domů suprememastertv.com

Web TV
Poslední aktualizace
27.12.2021, 18:39

HTML5 Video Player Originál na:
http://suprememastertv.com/en1/v/213367829447.html

Tereza z CZ - Ochlazení Země a ochrana obchodů při pandemii

A teď tu máme vzkaz od srdce od Terezy z České republiky:

Drahá, milovaná Mistryně! Mnohokrát jsem chtěla napsat dopis Mistryni a týmu Supreme Master TV, ale nebyla jsem schopna, protože jazyk v tomto světě nedokáže popsat velikost a zázraky Mistryni Moci.
Ale dnes jsem se rozhodla vyjádřit se jednoduchými slovy. Doufám, že Mistryně porozumí. V roce 2020, kdy mi Mistryně udělila obrovskou Milost Své velké Lásky, jsem měla vnitřní zkušenost, že v sedmi dnech použila Sílu Lásky k naléhavému ochlazení a záchraně Země, protože v té době byla Země již v extrémním nebezpečí. Její Láska byla jako déšť v poušti, zklidnila ji a osvětlila. Je pro mě velmi těžké to popsat, ale opravdu doufám, že mi Mistryně rozumí.
Mých vnitřních vizí je tolik, že je nedokážu všechny povědět. Ale dnes bych ráda hovořila o skutečné vnější zkušenosti, kterou mě Síla Mistryniny lásky obdařila. Všechno je to o tom, že se o mě Síla Mistryniny lásky předem stará. Pandemie COVID-19 v letech 2020 a 2021 byla velmi závažná. Prodejny musely být na dlouhou dobu zavřeny. Mnoho velkých korporací zkrachovalo. Po tu dobu bylo o mých sedm veganských obchodů postaráno Mistryní a stále normálně fungují. To je nemyslitelný zázrak.
Jsem nekonečně vděčná za Vaši Lásku, která mě vždy nekonečně chrání a obklopuje. Existuje pouze vděčnost a já jsem vděčná Vám. Ráda bych Vám nabídla píseň, kterou jsem napsala. Když jsem skončila s meditací, byla jsem naplněna Vaší silou Lásky a pak jsem zpívala. Ráda bych Vám poslala text písně, můj milovaný Bože.

Pane Bože! Miluji Tě navždy ve svém srdci, každá buňka, každá buňka, každý dech je naplněn Silou Boží Lásky.
Miluji Tě. Chybíš mi. Jsem opilá nekonečnou Láskou, která se nedá vyjádřit slovy, protože tato Láska mě vždy přivádí do stavu extáze, vždy září, takže znám každý krok, každý nádech, každý hlas je Její/Jeho Láska.
Modlím se, aby celé lidstvo poznalo tuto Lásku, tak jemnou a existující v celém vesmíru, který láskyplně objímáš.
Děkuji Ti s láskou, s Tvou vlastní Silou Lásky.
Miluji Tě, Bože. Miluji Tě.
Mé srdce je vždy plné Lásky.
Jazyk nikdy nebude schopen popsat tuto Lásku.

Vždy se modlím, aby se všechna Síla Lásky Bohů, Lásky Nebes, Lásky Buddhů deseti směrů a tří existencí a Buddhů vždy spojila s Mistryninou Láskou v jednu nekonečnou mocnou Lásku, která jedině může probudit lidstvo, aby bylo veganské a osvobozené.
Nabízím Mistryni celé své tělo, řeč a mysl, abyste je mohla používat a ovládat dle Své vůle.
Jsem naprosto vděčná a přijímám Vaši vůli.
Navždy Vás miluji.
Jsem Vám navždy vděčná.
Žákyně Tereza z České republiky

Láskyplná Terezo, děkujeme ti, že se s námi dělíš o tyto meditativní vize a zázraky.
Rádi ti předáváme empatickou odpověď Mistryně:

„Vděčná Terezo, moc ti děkuji za tvůj láskyplný text písně, plný oddanosti. Ano, vím, jak těžké je vyjádřit duchovní zážitky pozemskými slovy, a stejně těžké může být vyjádřit opravdovou Lásku, kterou vám posílám. Máme velké štěstí, že máme metodu Quan Yin a poznání božských sfér. Jsme skutečně požehnaní. Kéž vám a nadšenému lidu České republiky dopřeje štěstí všemohoucí Bůh.“////////////////////////////// ANG /////////////////////////


And now we have a heartline from Tereza in the Czech Republic:

Dear Beloved Master! Many times, I wanted to write a letter to Master and the Supreme Master Television team, but I was not able to because language in this world cannot describe the greatness and miracles of Master’s Power.
But today, I decided to express myself in simple words. I hope Master will understand. In 2020, when Master bestowed upon me the tremendous Grace of Her great Love, I had an inner experience that in seven days, She used the Power of Love to urgently cool and save the Earth, because at that time, the Earth was already in dire danger. Her Love was like the rain in the desert, making it calm and light. It’s very hard for me to describe this, but I really hope that Master understands me.
My inner visions are so many that I can’t tell them all. But today, I would like to talk about the actual outer experience that the Power of Master’s Love bestowed upon me. It’s all about Master’s Love force taking care of me in advance. The COVID-19 pandemic in 2020 and 2021 was very severe. The stores had to close for a long time. Many large corporations went bankrupt. Meanwhile, my seven vegan shops are still being cared for by Master and are still operating normally. This is an unthinkable miracle.
I am infinitely grateful for Your Love that always protects and surrounds me endlessly. There is only gratefulness and I’m grateful to You. I would like to offer You a song which I wrote. When I finished meditating, I was filled with Your Power of Love, and then I sang. I would like to send You the lyrics of the song, my Beloved God.

Oh God! I love You forever in my heart, every cell, every cell, every breath is filled with the Power of God’s Love.
I love You. I miss You. I’m drunk in the infinite Love that can’t be put into words, because this Love is always bringing me into a state of ecstasy, always shines so I know every step, every breath, every voice is Hiers Love.
I pray that all of humanity will know this Love, so subtle and exists in the whole Universe that You lovingly embrace.
I thank You with love, with Your own Power of Love.
I love You, God. I love You.
My heart is always filled with Love.
Language will never be able to describe this Love.

I always pray that all the Love Power of the Godses, the Love of the Heavens, the Love of the Buddhas of the ten directions and three existences, and the Buddhas always unite with Master’s Love into one infinitely powerful Love, which only can awaken humanity to be vegan and liberated.
I offer all of my body, speech, and mind to Master, so that You can use and control it according to Your will.
I am absolutely grateful and accept Your will.
I love You forever.
I am forever grateful to You.
Disciple Tereza from the Czech Republic

Loveful Tereza, We thank you for sharing these meditative visions and miracles with us.

We are happy to relay Master’s empathetic reply to you:

“Grateful Tereza, thank you so much for your loving song’s lyrics, full of devotion. Yes, I know how hard it is to put spiritual experiences into Earthly words, and it can be just as hard to express the true Love which I send to you. We are so very fortunate to have the Quan Yin Method and knowledge of the Divine realms. We are indeed blessed. May you and the ardent people of the Czech Republic be graced with good fortune by All-merciful God.”Obsah těchto stránek je proniknut milosrdenstvím a požehnáním Nejvyšší Mistryně Ching Hai