Znak SM Sdílení pohledu na budoucnost Země
Znak SM

Nové přednášky od roku 2018 suprememastertv.com
Domů suprememastertv.com

Web TV
Poslední aktualizace
27.12.2021, 18:39

HTML5 Video Player Originál na:
http://suprememastertv.com/en1/v/207919990616.html

A teď tu máme srdcovku od Evie z Austrálie:

Drahý týme Supreme Master TV, děkuji Nejvyšší Mistryni Ching Hai a týmu Supreme Master TV za vytvoření nejnovějších videí Fly-in s názvy
„Lidé musí spolupracovat a být vegany pro trvalý mír a štěstí“ (6. března 2023) a „Nebeská zjevení o budoucích světových událostech“ (19. února 2023).
Osobně nikdy nepotvrdím ani nepopřu, jestli mám vnitřní zážitky, ale z vděčnosti se podělím o následující:

Jedinci s dostatečně „otevřeným třetím okem“ budou schopni vnímat, že:

Těm, kteří dosáhli dostatečné duchovní úrovně, byl umožněn přístup k plánu, který stojí za stvořením. K tomu mají adepti přístup rychlostí blesku (zlomek vteřiny), stejně jako Nejvyšší Mistryně Ching Hai 19. února 2023 řekla, že „rozhovor s Nebesy byl velmi rychlý“.

V rámci tohoto plánu je minimálním univerzálním standardem pro svobodnou vůli dodržování „energetického ekvivalentu“ 10 přikázání Bible nebo buddhistických přikázání, zahrnující veganskou stravu a životní styl ahimsa.

Planeta Země prochází cykly trvajícími přibližně 24 000 až 26 000 let.

Tentokrát se právě nacházíme na konci cyklu a mění se formát, který stojí za stvořením. Fyzický život má tendenci obsahovat nepřiměřený prvek utrpení, proto se formát mění na formát bez fyzických těl. Nejde jen o zánik lidí, ale také o zánik vnímajících bytostí ve fyzických tělech, takže vnímající duchové v minerálech, hmyzí říši, rostlinách, zvířecích lidech, kryptoidech, mimozemšťanech, lidech, planetách, hvězdách atd. budou mít v rámci změny formátu ukončeny své fyzické inkarnace.

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 19. února 2023 řekla, že vyhlazování lidí a zvířecích lidí začne v listopadu 2027 a potrvá až do roku 2031. Nejsem si jistá, kdy tuto informaci obdržela, ale časové linie se skutečně posunuly. Nyní dojde k zániku všech fyzických těl za něco málo přes pět let, což znamená, že datum konce je kolem roku 2028, a ne 2031.

V posledních několika letech si někteří duchovní praktikující všimli, že časový plán velkého zániku fyzických těl klesl z desítek let na dobu jen o něco málo delší než 5 let, protože s fyzickými těly bylo spojeno příliš mnoho utrpení a lidé se většinou nechtějí změnit a duchovně se vyvíjet.

Protože většina lidí se dobrovolně nerozhodne přejít na veganství a není spravedlivé, aby vnímající bytosti trpěly, zatímco lidé se nezmění, bude veganství vynuceno Božskou vůlí Stvořitele v rámci této změny formátu, přičemž vnímající duchové, kteří mají inkarnace v tělech zvířecích lidí, budou mezi prvními, jejichž inkarnace budou ukončeny. Na základě současných časových plánů se předpokládá, že k tomu dojde během příštích 12 měsíců.

Tyto změny časové osy znamenají pro lidi méně času na překročení trojího světa, aby dosáhli osvobození, ale z hlediska stvoření to má za následek celkově méně utrpení (protože vnímající duchové budou mít podle nového formátu inkarnace prostřednictvím energetických těl).

Metafyzicky řečeno, v rámci jednoho cyklu existuje asi 7 nebo 13 stupňů či fází Milosti. Rychle se blížíme k 6. nebo 12. stupni. Od kroku 6 k 7 nebo od 12 ke 13 se věci budou dít rychle a nebude téměř žádný čas na přípravu nebo duchovní pokrok, takže to bude jako „připravování se na náraz“ v posledním kroku.

Abychom byli v „optimálním časovém rozvrhu“, evakuace, stažení nebo nástup na hvězdnou loď atd. se obvykle odehrává kolem kroku 6 nebo 12.

Budou existovat „bezpečné zóny“ a později i „bezpečná cesta“ - je zabudována do formátu stvoření pro ty, kteří mají „oči k vidění, uši k slyšení a čisté srdce k poznání“.

Ukončení cyklu a přechod na nový formát bude drsný a chaotický přechod, protože kolektivní vědomí na Zemi není příliš vysoké. Jakmile se staré struktury a způsob očistí, bude zaveden nový formát.

Očista a změna formátu bude zavedena v celém multidimenzionálním stvoření. Například velká očista (něco kolem 90 %) již proběhla v takzvaných nebesích (ostatních duchovních sférách/dimenzích v rámci trojího světa).

Dokonce i nyní, když píšu, jsou na Zemi lidé, kteří „mají“ přímé naladění se Stvořitelem a dostávají vedení a výcvik, aby mohli pomáhat a sloužit ostatním, až přijde čas.

Každopádně doufám, že to pomůže poskytnout další perspektivu – že to není všechno jenom zlé a pochmurné. Zpočátku se nám bude zdát, že věci jsou bouřlivé, když se budeme pohybovat na konci jednoho cyklu a zavádět nový formát, ale ve skutečnosti se jedná o rozvíjení božského vzoru. Z dlouhodobého hlediska, až projdeme změnou, nás čeká velmi světlá budoucnost v lepším, vylepšeném formátu. Děkuji za přečtení a přeji vám vše nejlepší. Evie z Austrálie

Pronikavá Evie, děkujeme za sdílení vašeho pohledu na budoucnost Země. Záměrem Nebes je minimalizovat utrpení prostřednictvím očisty, a to je důležité pochopit, abychom se nenechali pohltit strachem. Kéž by všichni, kdo uslyší toto poselství, rychle přešli na duchovní veganský životní styl a činili pokání za porušování zákonů Nebes, aby mohli pomoci nastolit zlatou éru míru na Zemi.

Kéž se vy i sluncem požehnaná Austrálie navždy vyhříváte ve Svatém Božském světle.

Supreme Master TV tým

P.S. Naše Mistryně si také přečetla váš dopis a napsala vám: „DRAHÁ moudrá Evie, s dychtivostí v srdci jsem si přečetla každé slovo vašich vzácných informací a děkuji vám, že laskavě informujete svět prostřednictvím svých cenných poznatků. My, tým, si opravdu vážíme vašeho sdílení vzácného Božského Poznání, jakkoli to může být srdcervoucí! Modlím se, aby lidé naslouchali a probudili se, aby se zachránili před eony převtělování v koloběhu nižších existencí, a aby se v tomto životě osvobodili pouhou změnou srdce na milosrdný veganský způsob života!

S rokem 2028 máte pravdu. JENŽE já jsem si vyjednala s Nebesy - Shovívavost ještě nějaký čas, stále doufám v naději, že se náš svět nějakým zázrakem nebo zásahem probudí. Usilovně se modlím a dělám maximum, co je v mých silách, aby lidé, jak víme, netrpěli donekonečna v pasti bludné noční můry temnoty. Jsou prostě slabí a zranitelní! Mé srdce bolí a pláče nad jejich těžkým údělem! Není to jen jejich vina, že nedokáží odolat pokušení v tak zmateném a chaotickém světě!

PROSÍM, modleme se, abychom byli všichni povzneseni do vyššího vědomí, abychom dokázali pochopit Boží vůli i nelítostný karmický zákon nižších sfér. Kéž je Bůh stále Láskou a pomůže svým nevědomým dětem změnit se k nebeskému Dobru. Kéž se toho dne dožijete. Kéž je Všemohoucí navždy vaší jedinou Největší Láskou a kéž vám dopřeje Blaženost nyní i na Věčnosti. S veškerou mou pokornou, vděčností a láskou."


////////////////////////////////////////////////////////////


And now we have a heartline from Evie in Australia:
Dear Supreme Master TV team, Many thanks to Supreme Master Ching Hai and the Supreme Master TV team for producing the latest Fly-in videos, titled “Humans Must Cooperate and Be Vegan for Lasting Peace and Happiness,” (March 6, 2023) and “Heavens’ Revelations About Future World Events” (February 19, 2023). I personally never confirm or deny having inner experiences but will share the following in gratitude:

Individuals with their “third eye on” sufficiently will be able to perceive that:

Those who have attained a sufficient spiritual level have been granted access to the blueprint behind creation. This is accessed by adepts with lightning speed (fraction of a second) just like how Supreme Master Ching Hai said “the conversation was very fast” with Heaven on February 19, 2023.

Within this blueprint, the minimum universal standard for free will is the observance to the “energetic equivalent” of the 10 Commandments of the Holy Bible or the Buddhist Precepts, involving an ahimsa vegan diet and lifestyle.

Planet Earth goes through cycles of around 24,000 – 26,000 years.

This time, we are currently in an ending of a cycle and changing of the format behind creation. Physical life tends to have a disproportionate element of suffering, so the format is changing to one of no physical bodies. It is not just no humans, but no sentient beings in physical bodies, so sentient spirits in mineral, insect kingdom, plant, animal-people, cryptid, ET, human, planets, stars, etc., will have their physical incarnations terminated as part of the format change.

Supreme Master Ching Hai said on February 19, 2023, that the wiping out of animal-people and humans starts November 2027 and goes onward until 2031. Not sure when She received this information, but timelines have actually shifted. It is now in just a bit over 5 years that all physical bodies will be wiped out, which puts the end date at around 2028 and not 2031.

In the last few years, some spiritual practitioners have noticed the timelines for the big wipeout of physical bodies dropping from decades to being just over 5 years from now because there has been too much suffering with physical bodies, and humans mostly don’t want to change and spiritually evolve.

As most humans will not choose willingly to transition to veganism, and it is not fair to have sentient beings suffer whilst humans do not change, veganism will be forced via the Divine Will of The Creator under this format change, whereby sentient spirits having incarnations in animal-people bodies will be amongst some of the first to have their incarnations ended. Based on current present timelines, it is anticipated to occur within the next 12 months.

These timeline changes mean less time for humans to cross the triple worlds to obtain liberation, but from a creational perspective it results in less suffering overall (as sentient spirit will be having incarnations via energy bodies under the new format).

Metaphysically speaking, there are about 7 or 13 stages or steps of Grace within a cycle. We are fast-approaching step 6 or step 12. From 6 to 7 or 12 to 13, things will be rapid fast with hardly any time to prepare or spiritually progress, so it will be like “bracing for impact” in the final step.

To be on the “optimal timelines,” evacuations, bugging out/in, or getting on a starship, etc. tends to occur around step 6 or 12.

There will be “safe zones” and later a “safe path” – it is inbuilt into the format of creation for those with the “eyes to see, ears to hear, and purity of heart to know.”

The ending of the cycle and change over to the new format will be a rough and chaotic transition due to the collective consciousness on Earth being not very high. As the old structures and way are cleansed, the new format will be rolled out.

The cleanse and format change is going to be installed throughout all of multidimensional creation. For example, a great cleansing (something like 90%) has already taken place in the so-called heavens (other spirit realms/dimensions within the triple worlds).

Even now as I type, there are those on Earth who “have” direct attunement with The Creator and are receiving guidance and training to assist and serve others when the time comes.

Anyway, I hope this helps provide another perspective – that it is not all doom and gloom. Initially, things will seem tumultuous as we navigate the ending of a cycle and installation of a new format, when it really is an unfoldment of a Divine pattern. In the long term, when we have gone through the change, it will be a very bright future under a better improved format. Thanks for reading and wishing you the best. Evie from Australia

Insightful Evie, Thank you for sharing your perspective on the future of the Earth. Heaven’s purposes are to minimize suffering through the cleansing, and this is important to understand so that we do not get consumed by fear. May all who hear this message quickly switch to a spiritual vegan lifestyle and repent for violating the laws of Heaven so that they can help usher in a golden era of peace on Earth.

May you and sun-blessed Australia forever bask in the Holy Light of the Divine, Supreme Master TV team

P.S. Our Master has also read your heartline, and wrote to you:
“DEAR wise Evie, with eagerness in my heart, I have read every word of your precious information, and thank you for graciously informing the world through your valuable insight. We, the team, truly appreciate your sharing rare Divine Knowledge, however heart-tormenting it might be! I pray humans will listen and wake up, to save themselves from eons of transmigration in the cycle of lower existence, and to liberate themselves this lifetime, by just a simple change of heart, into the merciful vegan way of life! You are right about the year of 2028.

IT’S JUST that I have bargained with Heaven-Leniency for some more time, still hope against hope that our world will wake up by some miracle or intervention. I pray hard and do the utmost to my capacity, so that humans as we know not suffer endlessly in the trap of a delusional nightmare of darkness. They are just weak and vulnerable! My heart aches and cries for their plight! It’s not all their fault to be unable to resist temptation in such a confusing and chaotic world!

PLEASE let us pray, that we all will be elevated into a higher consciousness, to be able to understand the Divine Will, as well as the unforgiving Karmic Law of the lower realms. May God still be ever Love and Help His ignorant children to change for Heavenly Goodness. May you live long to see that day. May the Almighty be forever your sole Greatest Love and that HES GRANTs you Bliss now and in Eternity. With all my humble gratitude and love.”Obsah těchto stránek je proniknut milosrdenstvím a požehnáním Nejvyšší Mistryně Ching Hai